• mi rent ylapalkki4

Vuokrausehdot

VUOKRAUSEHDOT 

Näissä ehdoissa tarkoitetaan vuokraamolla vuokralleantajaa ja vuokraajalla vuokralleottajaa. Autolla tarkoitetaan autoa ja / tai muuttovaunua. 

1. AUTON KÄYTTÖ
a) Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. b) Vuokraaja sitoutuu itse kuljettamaan autoa. Hän saa luovuttaa auton toiselle tai toisen kuljetettavaksi vain jos vuokraamo on tehnyt siitä merkinnän vuokrasopimukseen. Vuokraajalla (kuljettajalla) tulee olla voimassa oleva ajokortti ja vähintään yhden vuoden ajokokemus. Lisäksi hänen tulee täyttää vuokraamon edellyttämät ikävaatimukset. Vuokraaja on velvollinen tiedottamaan tämän sopimuksen sisällöstä ja velvoitteista muille kuljettajille, jotka vuokraamo on hyväksynyt kirjaamalla ne vuokrasopimukseen. c) Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty. d) Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava. e) Vuokraamon luovuttaessa auton ja tehdessä merkinnät auton mahdollisista virheistä vuokraaja on syytä tarkastaa, että kaikki virheet on kirjattu mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi.  

2. VASTUU AUTOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA
2.1 Vahinkotapausta kohden vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen: a) Korvaamaan kadonneet osat ja varusteet sekä autolle tai varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot. b) Suorittamaan vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta vuokrasopimuksen mukaisen vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä. c) Vakuutukset eivät kuitenkaan kata seuraavista tai niihin rinnastettavista syistä aiheutuneita vahinkoja: ylikuormaus, tupakanpolton tai mm. viiltojen aiheuttamat vahingot, ajaminen alipaineisilla renkailla, lumivahingot, jos niistä on varoitettu merkillä (lumen pudotus katolta), ajaminen auton ulkomitat huomioiden liian ahtaissa tiloissa, ajaminen teiden ulkopuolella tai alueilla, joita ei ole tarkoitettu autolla ajamiseen. 
2.2 Vuokraajan omavastuun pienennys Vuokraamo voi tarjota erillisellä maksulla vuokraajalle mahdollisuutta omavastuun pienentämiseen. 
2.3 Vuokraajan vastuu vahingoista a) Jos autolle tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä rikolliseen tarkoitukseen, alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena ajamisesta taikka siitä että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, esim. luovuttanut auton henkilölle, jota vuokraamo ei ole hyväksynyt, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingon kokonaisuudessaan. b) Myös silloin kun vuokraaja jättää ilmoittamatta vuokraamolle autolle aiheuttamastaan vauriosta on hän velvollinen korvaamaan vahingon kokonaisuudessaan. 
2.4 Vuokraajan vapautuminen korvausvastuusta Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta esimerkiksi vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella. 
2.5 Muut velvollisuudet Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuvat kulut, kuten mm. pysäköintimaksut, tiemaksut, puuttuvan polttoaineen,pysäköintivirhemaksut ja ylikuormamaksut. Vuokraaja suostuu sopimuksen allekirjoitulksellaan siihen että vuokraamo voi jälkikäteen veloittaa yllämainitut kulut sekä vahinkotapauksissa omavastuun, vuokraajan pankki-tai luottokortilta. Veloituksesta on vuokraamon tiedotettava vuokraajalle ja pystyttävä tarvittaessa todistamaan veloituksen aiheellisuuden. 

3. VUOKRAN MAKSU
a) Auton varauksen yhteydessä vahvistetaan vuokran suuruus vuokraajan antaman ajan ja matkan perusteella. b) Vuokran voi maksaa etukäteen vuokraamon tilille tai auton luovutuksen yhteydessä. Tilille maksetusta vuokrasta on vuokraajalla oltava esittää tosite. c) Lisäkilometrit ja muut lisämaksut maksetaan auton palautuksen yhteydessä tai laskutetaan vuokrasopimuksessa olevien ehtojen mukaisesti. c) Vuokran muusta maksutavasta voidaan sopia vuokrauksen alkaessa tekemällä siitä merkintä vuokrasopimukseen. Jos vuokraajaksi ilmoitettu henkilö tai yhteisö ei suorita vuokraa, sopimuksen allekirjoittaneet henkilöt ovat vastuussa vuokran maksamisesta. 

4. VUOKRAAMON VELVOLLISUUS
Vuokraamon on luovutettava auto vuokraajalle lain mukaisessa käyttökunnossa sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi vuokraamo on velvollinen antamaan vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet auton käytöstä. Ellei vuokraaja saa autoa käyttöönsä sovitun mukaisesti hän voi purkaa sopimuksen. 

5. MATKAMITTARI
a) Ajettu matka mitataan kuhunkin ajoneuvoon kuuluvalla matkamittarilla. Jos vuokraaja on vahingoittanut matkamittaria tai muuttanut sen näyttämiä lukemia, hän on velvollinen maksamaan autoa palautettaessa vuokraamon arvioiman ajomatkan mukaisen vuokran. b) Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä vuokraamolle matkamittarin mahdollisesta epäkunnosta. 

6. POLTTOAINE JA AUTON HOITO
a) Luovutettaessa auton tankki on täynnä. Vuokraajan on palautettava auto täyteen tankattuna, ellei toisin ole sovittu. b) Jos auto palautetaan vajaalla tankilla perii vuokraamo vuokraajalta puuttuvan polttoaineen hinnan sekä tankkausmaksun vuokrasopimuksessa mainittujen ehtojen mukaisesti. c) Vuokraamon on ilmoitettava, minkälaista polttoainetta autossa tulee käyttää. Vuokraaja vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneista vahingoista.  d) Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan auton normaaleista tarkistuksista, kuten esimerkiksi moottoriöljyn määrästä, jäähdytin-, akku- ja jarrunesteistä, renkaiden ilmanpaineista yms. 

7. VUOKRAAJAN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUS-TAPAUKSISSA
a) Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä ilmoituksen poliisille sekä autossa olevalla vahinkoilmoituslomakkeella vuokraamolle.
b) Jos syyllisyys on epäselvä tai kyseessä on ollut henkilövahinko, rattijuopumus tai esim. hirvieläinvahinko on vuokraajan myös toimitettava vuokraamolle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta. c) Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle autossa ilmenneestä virheestä tai autoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta, joista on tehtävä ilmoitus viipymättä myös poliisille. d) Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen vastaa hän vuokraamolle siitä syntyneestä vahingosta. 

8. VUOKRAAMON VASTUU AUTON VIRHEESTÄ
Jos autossa vuokra-aikana ilmenee tekninen vika, vuokraaja voi vaatia vian korjausta. Sopimusta ei kuitenkaan voida purkaa jos vuokraamo kohtuullisessa ajassa korjauttaa auton tai toimittaa tilalle korvaavan ajoneuvon. Viasta tai virheestä aiheutuneesta vahingosta vuokraaja voi vaatia korkeintaan vain sensuuruista korvausta, miltä osin matka vian takia jäi tekemättä. 

9. AUTON PALAUTTAMINEN SOPIMUKSEN MUKAISEN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYESSÄ
a) Auto on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan tai -paikan muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava vuokraamon kanssa. Sopimuksen mukainen vuokraaika päättyy, kun auto on palautettu vuokraamon edustajalle. Vuokraamolla on oikeus veloittaa sopimuksessa oleva vrk-vuokra, mikäli vuokra-aika ylittyy 1 tunnilla. b) Jos autoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokraamon kanssa, asia ilmoitetaan poliisille. c) Jos vuokraaja laiminlyö kohdassa a) ilmoitetut velvoitteet, vuokraamolla on oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnin vuokraamolle aiheuttamista taloudellisista menetyksistä. 

10. SOPIMUKSEN PURKAUTUMINEN
Vuokraamolla on oikeus purkaa tämä sopimus, jos on todennäköistä, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään autoa asianmukaisesti. Jos auton käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokraamon ja poliisin saatua asianmukaisen ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta. Vuokraamon purkaessa vuokrasopimuksen vuokraaja on velvollinen palauttamaan auton viivytyksettä vuokraamolle. 

11. AUTON VIEMINEN SUOMEN RAJOJEN ULKOPUOLELLE
Auton vieminen Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle on kielletty ilman vuokraamon kirjallista lupaa. Vuokraamo päättää mahdollisesta luvan myöntämisestä tapauskohtaisesti harkintansa
mukaan. 

12. SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT
Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluilla Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi tulee kanne nostaa vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa.